All members

Dr Nazia Khanum OBE DL

Zeenat Mannan

Dr Anwarul Haque

Mominur Murad

Urmila Afroz

Farid Ahmed

Moazzem Hussain

Shahnaz Saad

Fazilat Khan

Mehedy Kabir

Shafinaz Payne

M A Hadi Faisal

Kimberly Khan

Fazlul Alam Rubel

Sajeda Kamal Shefali

Tahir Khan

Fatema Islam

Jibunnahar Shibly

Nagif Salvah

Dr Rukhsana Safa

M Abdur Raquib

Khan Majuba

S Rahman Shahin

Shohail Motahir Choudhury

Sultana Ferdoushi

Shahidul Hoq

M Abul Kayes

Rajna Begum

Shajarul Islam Shajon

Delwar Hussain Chowdhury

Farhana Chowdhury

Kamruzzaman Dilu

Nesmina Pervin Nawrin